Hkk--vuq-i-& Hkkjrh; f"k lkaf[;dh vuqlaa/kku laLFkku
Hkkjrh; f"k vuqlaa/kku ifj"kn
 

Fke i`"V

 

lrdZrk&vf/kdkjh 

 

 

 

 

  Mk- yky eksgu Hkj]

izeq[k oSKkfud ,oa iz/kku izHkkx tSo lkaf[;dh
dejk ua- 112] izFke eafty]
  iz'kklfud ,oa izf'k{k.k Cykd]
Hkk--vuq-i-&
Hkk- - lka- v- laLFkku] 
ykbZczsjh ,osU;w] iwlk] ubZ fnYyh & 110012
nwjHkk"k u - 011&25848720] eks-ua- & 09868955903
QSDl
u - 
011-25841564 
bZ&esy
lm.bhar@icar.gov.in

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

            

 

      Hkk--vuq-i-& Hkkjrh; f"k lkaf[;dh vuqlaa/kku laLFkku , Hkkvuqi, ykbcszjh ,osU;w] iwlk] ubZ fnYyh&110012 Hkkjr
     
nwjHkk"k :
91-11-25847121-24,25841254 (ih ch ,Dl), QSDl : 91-11-25841564